ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การประชุมครั้งที่ 3

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 วันที่ 16กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมสถาชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ