ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โครงการสัมมนาสภาคณาจารย์และข้าราชการ มรอ. ครั้งที่ 1

          โครงการสัมมนาสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 28 -30 กรกฎาคม 2557 ที่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการที่มาจากหลากหลายหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และภารกิจที่ถูกต้องและเหมาะสม สามารถทำงานเป็นทีม และเป็นตัวแทนของหลายกลุ่มบุคลากรอย่่างแท้จริง อันจะส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ และ ที่ปรึกษาสภาคณาจารย์ฯ ที่มาให้แนวคิด และแนะแนวทางปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการฯ โดยมีที่ปรึกษาที่ร่วมเดินทางไปในการสัมมนาครั้งนี้ ได้ได้แก่ อาจารย์ สมุทร สีอุ่น, ผศ.กฤดา ชุมจันทร์จิรา ,ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย และ ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ

          ซึ่งกิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการสัมมนาครั้งนี้ ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(ช่วงเช้าวันที่ 28 ก.ค.57) กิจกรรมสัมมนา เริ่มต้นในช่วงบ่าย และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในเช้าวันที่ 29 ก.ค. 57 โดย ดร.ภานุ สิทธิวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง ความสำคัญของสภาคณาจารย์และข้าราชการ นอกจากนี้ยังมีวิทยากรมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และกิจกรรมการระดมสมองการเขียนแผนกลยุทธ์การปฏิบัติงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดย ผศ.ดร. เจษฏา มิ่งฉาย ที่ปรึกษาสภาคณาจารย์และข้าราชการ มรอ.